#MachineRPMHorizontal PalletHigh Speed# Axis# SpindlesXYZTypeMetal
2Mori Seiki NT540080000052204076LatheHard Metal
5Mori Seiki NLX 2500 SY6000004210431LatheHard Metal
1SAMSUNG SL 20ELatheHard Metal
1SAMSUNG SL 3000 MLatheHard Metal